Slovník: T


TCP

Skratka pre Transmission Control Protocol (prenosový protokol). TCP je jedným z najdôležitejších protokolov v TCP/IP sieťach. Zatiaľ čo sieťový protokol (IP) pracuje len s dátovými paketmi, umožňuje prenosový protokol (TCP) dvom hostiteľským zariadeniam naviazať spojenie a vymieňať toky dát. Prenosový protokol zaručuje doručenie dát a zabezpečuje, aby boli dátové pakety zoradené v rovnakom poradí, v akom boli odoslané.

 

 


TCP/IP

Akronym pre Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Sústava komunikačných protokolov, pomocou ktorých sa navzájom prepájajú hostiteľské zariadenia. TCP/IP používa rôzne protokoly; dva najdôležitejšie sú TCP (prenosový protokol) a IP (sieťový protokol). TCP/IP je súčasťou operačného systému UNIX a používa ho Internet. Je to dnes štandard pre prenos dát cez siete. TCP/IP je podporovaný dokonca aj sieťovými operačnými systémami, ktoré disponujú vlastnými protokolmi.


Terestrické šírenie

Prenos prostredníctvom na zemi umiestnených vysielačov na rozdiel od satelitného a káblového prenosu. Analógové televízne programy boli najskôr vysielané cez pozemné spojenie.


Tok bitov

Postupnosť bitov.


Transpondér

Technická jednotka na satelite, ktorá prijíma program vysielaný z pozemnej stanice, zosilňuje ho, mení jeho polarizáciu a na inej frekvencii ho zase posiela späť na Zem.


Transport stream

Prúd bitov vytvorený pred prenosom kombináciou video, audio aj dátových tokov. Skladá  sa z dátových paketov pevnej dĺžky 188 bytov.

 

 


Travelling-Wave-Tube Amplifier (TWTA - zosilňovacia elektrónka s postupným poľom, permaktrón)

Vysokofrekvenčný zosilňovač je najdôležitejšou časťou satelitu. Zosilňuje signál predtým, ako je zaslaný späť na Zem. K jednému transpondéru je vždy pripojený jeden vysielač určujúci disponibilne prenosový výkon rádiového signálu.


Triple Play

Je v telekomunikáciách asi od roku 2005 marketingový pojem pre spojenú ponuku troch služieb - televízie, (IP-) telefónie a Internetu. Všeobecne sa tak označujú tiež elektronické zariadenia, ktoré môžu spracovávať súčasne zvuk (audio), obraz (video) a dáta.


TWT

Elektrónka s postupným poľom, permaktrón: hlavná súčasť transpondéra.