Slovník: S


Satelitná parabolická anténa

V hovorovej reči sa tiež nazýva "parabola". Súčasť systému satelitného príjmu; do jej ohniska sa odrážajú a sústredia signály vysielané zo satelitu.


Set-top-box

Viď "Receiver, prijímač"

 


SimulCrypt

Digitálny prijímač má iba jeden systém prístupových oprávnení (conditional access). Poskytovateľom vysielané signály samozrejme obsahujú informácie, ktoré môžu byť využívané rôznymi kontrolnými systémami. Tak rôzne digitálne prijímače spracovávajú vždy tie informácie, ktoré môžu využiť, aby signál dekódovali. To predpokladá dohodu medzi príslušnými poskytovateľmi.

Príklady systémov prístupových oprávnení sú Viaccess a Mediaguard.

 

 


Šírka pásma

Frekvenčný rozsah, meraný v jednotke Hertz (Hz), ktorý môže byť obsadený modulovaným nosným signálom pri prenose v rámci určitého informačného systému. Šírka pásma je meradlom nosnej kapacity transpondéra. Čím väčšia je šírka pásma, tým viac informácií je možné prenášať.


Širokopásmový prenos (Broadband transmission)

Všetky formy diaľkovej komunikácie, pre ktoré je nutný veľký frekvenčný rozsah.


SIT

Satellite Interactive Terminal. Užívateľský terminál pre príjem a prenos informácií cez satelit. Obvykle sa používa v kombinácii so systémami, ktoré prijímajú cez Ku pásmo a vysielajú cez Ku alebo Ka pásmo. Je tvorený medzifrekvenčnou časťou a časťou s prenosovou frekvenciou. ETSI štandardizuje rádiofrekvenčné vlastnosti SIT. Akronym sa používa pre odlíšenie SIT od VSAT (Very Small Satellite Antenna).


Skupina SES

Vlastník a prevádzkovateľ celosvetového satelitného systému, ku ktorému patrí mimo iných aj satelitný systém ASTRA.

 

 


Smart Card

Personalizovaná čipová karta veľkosti šekovej karty pre zúčtovanie u predplatenej televízie a iných digitálnych služieb.

 

 


SMATV

(Satellite delivered Master Antenna Television System.) Systém určený pre prenos satelitných signálov pre kolektívne zariadenia satelitného príjmu.


SOHO

Small Office / Home Office. Takzvané SOHO produkty sú určené pre pracujúcich doma alebo v malých kanceláriách.


Spätný kanál

Aby bolo možné využívať digitálne služby ako napr. Pay per view, Home Shopping, Home Banking, rezervácie lístkov atd., musí sa prepojiť digitálny prijímač s telefónnou zásuvkou (TAE zásuvka). Informácie sa potom dostanú z digitálneho prijímača cez telefónnu sieť k poskytovateľovi služieb. Toto spojenie sa označuje ako spätný kanál.


Streaming

Technika prenosu dát: Dáta sa spracovávajú ako spojitý, neprerušovaný prúd - stream. V priebehu rozširovania Internetu sa stávajú streamovacie technológie stále dôležitejšími, pretože väčšina užívateľov nemá ešte dostatočne rýchly prístup, aby mohli rýchlo sťahovať veľké multimediálne súbory. Vďaka streamingu môžu byť dáta zobrazované na obrazovke užívateľa skôr, ako je prenesený celý súbor.


Subnosná frekvencia zvuku

U sprievodného zvuku televízneho signálu (stereo 7,02 MHz/7,20 MHz) ako aj u analógových rozhlasových programov sa používa metóda Wegener Panda-1, pri ktorej sa prenášajú doplnkové subnosné monofónné zvuky v odstupe 180 kHz a šírke pásma 130 kHz v rozsahu subnosného zvuku. U ADR sa využíva rovnaký princíp, tzn. digitálnou redukciou dát je umožnené cez jeden transpondér používať max. 12 subnosných zvukov pre digitálne prenosy.

 


Subnosná zvuku

Zvukové kanály, označované tiež ako subnosná frekvencia zvuku, poskytujú na frekvenciách 7,02 MHz a 7,20 MHz analógový televízny zvuk. Prostredníctvom ďalších subnosných zvukov, napr. 7,38 MHz, 7,56 MHz, 7,74 MHz, 7,92 MHz, 8,10 MHz a 8,28 MHz sa prenášajú analógové rozhlasové programy.

 

 


Systém riadenia prístupu

Systém, ktorý zabezpečuje, aby boli prenosové služby prístupné len oprávneným osobám. Systém sa obvykle  skladá  z troch hlavných prvkov: kódovania signálov, kódovania elektronických "kľúčov", ktoré potrebuje príjemca, a systému správy predplatiteľov, ktorý zabezpečuje, aby oprávnení príjemcovia mohli zakódované programy aj skutočne vidieť. adenia prístupu